رنگ اپوکسی

پرینت

رنگهای  اپوکسی تولید شرکت سالم فام شامل موارد زیر هستند :

1 - رنگ رویه اپوکسی پلی آمید سفید و الوان

2 - پرایمر زینک ریچ اپوکسی پلی آمید

3 - پرایمر زینک فسفات اپوکسی پلی آمید

4 - پرایمر اکسید آهن اپوکسی پلی آمید

5 - رنگ رویه کولتار اپوکسی پلی آمید

6 - استر اپوکسی طوسی پلی آمید